tháng 6 2013

ГИМН ДВВИМУ, ДВГМА или МГУ Владивостока
Дальневосточное высшее инженерно-морское училище (ДВВИМУ) и
Дальневосточная государственная морская академия (ДВГМА)


Слова и музыка Валерия МИНЕНКА,
композитора ансамбля песни и пляски ТОФа


[youtube src="HsZFnD5FUZI"/]
Славу России предки ковали,
Предвосхищая Державы размах,
Внуки Петра паруса поднимали
На океанах и дальних морях.

Время веков пронеслось от истоков
Флот украшает Великую Русь.
Школа морская у Владивостока,
Высшая школа, и ею горжусь.

ПРИПЕВ:
Дальневосточная морская академия -
Морских наук ты светоч и оплот.
Верны традициям курсантов поколения,
Прославивших собой Российский флот!

Верны традициям курсантов поколения,
Прославивших собой Российский флот!Кубриков стены, родные до боли,
Мудрых наставников опыт морской.
В пресные будни добавим мы соли
Нам позавидует сам Невельской.

Вечно романтикой путь наш овеян.
Мы одолеем знаний гранит.
Курс моряка и отважен, и верен
Жизнь магелланов волною кипит.

ПРИПЕВ:

Ждут нас, друзья, континенты и страны.
И как бы ветер порой ни крепчал
Нам предстоит покорять океаны,
Но не забудем свой первый причал.
Полный вперед, светлый лайнер науки,
Благословляем тебя и поем!
Держат штурвал твой надежные руки,
Семь футов вечно тебе под килем!

Вузовская газета превращается в международное обозрение.  
Что общего между Вьетнамом и российским морским образованием? 
Каковы перспективные направления сотрудничества между Приморьем и Республикой Корея?
Как снизить аварийность на флоте?
Что будет искать в Арктике УПС «Профессор Хлюстин»?
Кто из курсантов поедет на родину Г.И. Невельского? 
Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете, прочитав свежий выпуск газеты «Меридиан». 17 страниц самых интересных сведений из жизни региона и Морского университета. 
Кстати, 85-й номер – солидный юбилей.
Поздравляем коллектив редакции!    

21.6.13
Hợp tác hữu nghị bền vững Việt - Nga tại trường

     Vào tháng 7 năm 2011, giữa trường đại học MGU LDDK Việt-Nga "Vietsovpetro" đã ký một thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục hàng hải. Ngày nay, theo định hướng của liên doanh trong việc cử thế hệ trẻ đi đào tạo tại Đại học Hàng hải, tại trường MGU đã và đang theo học những kĩ sư điều khiển tàu biển trong tương lai. Thêm vào đó, Đại học Hàng hải hiện đã và đang đào tạo nhân lực cho các đội tàu của "Vietsovpetro".

Hợp tác hữu nghị bền vững giữa trường và liên doanh dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro

                 


     Sự hợp tác cùng "Vietsovpetro" cho phép trường MGU nâng cao kinh nghiệm trong việc đào tạo của các nhóm đối tượng học viên nước ngoài theo các chuyên ngành biển. Một trong những kết quả trông thấy đó là sự cải thiện các phương pháp đào tạo dự bị tiếng dành cho học viên nước ngoài để phục vụ công tác tuyển sinh cho vào đại học. Từ việc xây dựng và duy trình mối quan hệ sự hợp tác vững chắc giữ "Vietsovpetro" và trường, nói chung, đã tạo nên một sự ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học giữa hai quốc gia.

      Dự án hợp tác của "Vietsovpetro" trong lĩnh vực đào tạo với trường đã đang góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị song phương giữa Liên bang Nga Việt Nam. Trong tháng 9 năm 2012 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàng hải Quốc gia Liên Bang Nga, tp. Vladivostok, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang cùng đại diện diễn đàn doanh nghiệp Liên bang Nga-Việt Nam, đã đến thăm có buổi nói chuyện tại trường. Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Trương Tấn Sang bày tỏ hy vọng rằng sắp tới tại trường sẽ có hàng trăm thiếu sinh quân theo học các chuyên ngành hàng hải.

     Vào đầu tháng 6 năm 2013 đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam do Thứ trưởng Dương Quang đã đến thăm trường. Sau khi tìm hiểu về trường đại học và đặc biệt là dự án đào tạo sinh viên của "Vietsovpetro", ông Lê Dương Quang cho rằng, trên các chương trình nghị sự của quan hệ song phương vấn đề hợp tác hàng hải giữa Nga và Việt Nam cần phải đặt lên hàng đầu .

     Văn bằng tiến sĩ danh dự của "MSU. ADM. GI Nevelsky" lập ra vào năm 2011. Văn bằng được Hội đồng học thuật trao cho công dân của Nga và các nước khác, có thành tích cá nhân trong việc phát triển giáo dục hàng hải, các khu vực có liên quan của khoa học, sản xuất, xã hội và các hoạt động chính trị.

     Vào ngày 21/06/2013, Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến đã vinh dự nhận văn bằng Tiến sĩ danh dự do hiệu trường trường MGU trao tặng.


Nguồn: MSUN.ru

Генеральный директор СП «Вьетсовпетро» — почетный доктор университета

В июле 2011 года между университетом и «Вьетсовпетро» был заключен договор о сотрудничестве в сфере морского образования. Сегодня по направлению предприятия в стенах морского вуза успешно учатся и проходят довузовскую подготовку молодые люди — будущие судоводители и судомеханики. В региональном центре дополнительного морского профессионального образования университета проходят переподготовку специалисты морского флота «Вьетсовпетро».
Сотрудничество с «Вьетсовпетро» позволило университету расширить опыт в сфере подготовки целевых групп иностранных граждан по плавательным специальностям. Одним из результатов работы стало совершенствование методики довузовской подготовки иностранных граждан к поступлению на программы высшего профессионального образования. Конструктивная позиция «Вьетсовпетро» и сложившиеся отношения неформального партнерства с высокой степенью взаимного доверия, в целом оказывают позитивное влияние на развитие системы международного образования университета.
Партнерские отношения с «Вьетсовпетро» выводят университет на лидерские позиции в отрасли в сфере подготовки иностранных граждан в вузах Российской Федерации по плавательным специальностям. В сентябре 2012 года руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта А.А. Давыденко лично вручил курсантские билеты и зачетные книжки первой группе вьетнамских курсантов, отобранных отделом кадров «Вьетсовпетро» для обучения в университете.
Корпоративный проект сотрудничества в сфере подготовки кадров между университетом и «Вьетсовпетро» вносит вклад в развитие межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. В сентябре 2012 года в дни проведения саммита АТЭС в г. Владивостоке университет принимал Российско-вьетнамский бизнес-форум, который посетил и выступил перед присутствующими Президент СРВ господин Чыонг Тан Шанг. Завершая выступление, господин Чыонг Тан Шанг выразил надежду о том, что в стенах морского университета должны учиться сотни вьетнамцев.
В начале июня 2013 года университет посетила делегация Министерства промышленности и торговли Вьетнама во главе с заместителем министра господином Ле Зыонг Куан. Ознакомившись с университетом и текущими результатами проекта подготовки кадров для СП «Вьетсовпетро» господин Ле Зыонг Куан сообщил, что имеющийся задел дает основание внести вопрос о морском сотрудничестве России и Вьетнама в повестку межгосударственных отношений.  
Почетная степень «Почетный доктор МГУ им. адм. Г.И. Невельского» была учреждена в 2011 году. Степень присваивается Ученым советом университета гражданам России и других стран, имеющим личные достижения в развитии морского образования, соответствующих областях науки, производства, общественной и политической деятельности.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.